Garantie

Wij behandelen onze producten zeer zorgvuldig en proberen daarom ook altijd onze producten in topconditie te leveren. Er kan altijd iets gebeuren/plaats vinden waardoor je aanspraak moet maken op jouw garantie. Je bent verplicht om binnen twee weken na constatering van het gebrek melding bij ons hierover te maken. Wanneer het gebrek binnen de garantie valt, dan zullen wij kosteloos zorg dragen voor reparatie of vervanging. Wij adviseren je om beroep te doen op jouw garantie via pro@hekwerkonline.nl.

Artikel 8: Garantie

8.1 Ten aanzien van de op door Hekwerkonline.nl verstrekte afbeeldingen en tekeningen voorkomende maten, gewichten, materiaalvermeldingen en andere bepalende gegevens, behoudt Hekwerkonline.nl de gebruikelijke toleranties voor, zonder dat opdrachtgever daaraan enig recht kan ontlenen.

8.2 Opdrachtgever kan aanspraak maken op garantie in geval van gebrekkige kwaliteit van geleverde producten, ondeugdelijkheid van de verwerkte materialen en incompleetheid van het geleverde.

8.3 Op de door Hekwerkonline.nl geleverde zaken wordt garantie verleend voor materiaal- en fabricagefouten. Deze garantie houdt in dat Hekwerkonline.nl de keuze is voorbehouden ofwel kosteloos de ondeugdelijke onderdelen opnieuw te leveren, ofwel aanOpdrachtgever de door hem betaalde prijs te restitueren onder terugname van de zaken.

8.3.1 Ten aanzien van door Hekwerkonline.nl bij derden betrokken materialen en/of producten, aangewend ter vervaardiging van zaken, gelden tegenover Opdrachtgever de garantiebepalingen van de leveranciers van Hekwerkonline.nl.

8.3.2 Uitgesloten van garantie zijn in ieder geval, maar niet uitsluitend: meetfouten, normale (materiaalafhankelijke) slijtage, krimp, verkleuring, schade als gevolg van oneigenlijk gebruik, eigenhandig aanpassen, gebruik in niet geschikte ruimtes, schade als gevolg van reinigingsmiddelenof onjuist reinigen en gevolgschade.

8.4 Bij een tijdig ingediende klacht dient Opdrachtgever Hekwerkonline.nl in de gelegenheid te stellen om onderzoek te doen naar de gegrondheid van de klacht. Bij een gegronde klacht verleent Opdrachtgever aan Hekwerkonline.nl een redelijke termijn voor herstel of vervanging van het product/dienst.

Download hier onze algemene voorwaarden (artikel 8 garantie). Heb je nog vragen, neem dan per e-mail contact op met Hekwerkonline.nl via pro@hekwerkonline.nl.

Hulp Nodig?